Regulamin sklepu internetowego sklep.coniveo.pl

§1. Postanowienia wstępne, informacja o podmiocie prowadzącym sklep internetowy sklep.coniveo.pl

 1. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl prowadzony jest przez firmę Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie (03-741Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, z biurem handlowym w Warszawie (03-741 Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, NIP: 524-285-42-11, REGON 369589633
 2. Regulamin sklepu internetowego sklep.coniveo.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego sklep.coniveo.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.
 5. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl należy wysyłać na adres e-mail: sklep|coniveo.pl| |sklep|coniveo.pl
 6. Korzystanie z usług sklepu internetowego sklep.coniveo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu http://www.sklep.coniveo.pl/.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu http://www.sklep.coniveo.pl/.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego sklep.coniveo.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - Javascript
  - Internet Explorer 9.0 lub nowszy
  - Firefox/Chrome aktualne wersje
  - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  W celu korzystania ze sklepu internetowego sklep.coniveo.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


§3. Zasady składania zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.coniveo.pl  należy wejść na stronę www.sklep.coniveo.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego sklep.coniveo.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
  c) kosztów dostawy
  d) wybranej metody płatności
  e) wybranego sposobu dostawy
  f) czasu dostawy
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku " Potwierdzam zamówienie ".
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym sklep.coniveo.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 7. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu sklep|coniveo.pl| |sklep|coniveo.pl
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 9. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez fax lub e-mail, podany w serwisie internetowym www.sklep.coniveo.pl


§4. Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8
 2. Jeśli występują wątpliwości odnośnie realizacji zamówienia, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości e-mail z adresu sklep.coniveo.pl z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie tylko w dni robocze, w godzinach 8:30 – 17:00.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Powiadomienie Klienta o tym fakcie następuje poprzez wysłanie e-maila z adresu sklep|coniveo.pl| |sklep|coniveo.pl. W takim przypadku sklep internetowy sklep.coniveo.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 6 wysyłka towaru zamówionego przez Klienta następuje po otrzymaniu przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl informacji o dokonaniu płatności za niniejszy towar, w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru. Wysyłka jednego zamówienia zawierającego więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, wysyłka zamówionego towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, jednak nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Klienta towaru. Wysyłka jednego zamówienia zawierającego więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru , którego termin wysyłki jest najdłuższy.
 7. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie sklepu internetowego sklep.coniveo.pl w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. Nie wyłącza to prawa Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy przewidzianego w ustawie o prawach konsumenta.
 8. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku:
  a) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
  b) otrzymania formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
  c) braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3,
  e) niedostępności zamówionego przez Klienta towaru.
 9. Klient sklepu internetowego sklep.coniveo.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W przypadku braku danego produktu zostanie on niezwłocznie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.
 10. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis internetowy http://www.sklep.coniveo.pl/. 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 11. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy sklep.coniveo.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.


§5. Ceny i warunki zapłaty

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym sklep.coniveo.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Koszty dostawy znajdują się w każdym formularzu zamówienia i Klient powinien zaznaczyć je przed wysłaniem formularza zamówienia do sklepu internetowego sklep.coniveo.pl. Koszty dostarczenia towaru ponosi Klient. Koszty dostawy naliczane są według taryf podanych w dokumencie znajdującym się tutaj.
  Klient może jednak zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki określone terminowo i podane w serwisie http://www.sklep.coniveo.pl/ w szczególności, gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny.
 3. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania akcji promocyjnych.
 4. Zmiana ceny nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego sklep.coniveo.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym http://www.sklep.coniveo.pl/.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT za zamówiony towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, podając dane do wystawienia takiej faktury. Paragon lub faktura VAT dostarczane są do Klienta wraz z zamówionym towarem, a także na wskazany przez Klienta w formularzu adres mailowy (e-faktura).


§6. Płatności

 1. Za zamówione towary Klient może dokonać następujących płatności:
  a) poprzez wpłatę na rachunek bankowy w banku Bank Zachodni WBK S.A. 68 Oddział w Warszawie sklepu internetowego sklep.coniveo.pl 
  91 1500 2080 1220 8000 7299 0000
  b) gotówką - kurierowi, w przypadku przesyłki za pobraniem
  c) gotówką w przypadku odbioru osobistego,
  d) szybki przelew online - tpay.com
 2. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  a) opłat bankowych za dokonanie przelewu
  b) opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego.
  Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.


§7. Dostawa

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym sklep.coniveo.pl wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W innych przypadkach wymagany jest wcześniejszy kontakt z Obsługą sklepu internetowego sklep.coniveo.pl.
 2. Zamówione przez Klienta towary mogą zostać dostarczone poprzez:
  a) przesyłkę kurierską w ramach przedpłaty
  b) przesyłkę kurierską w ramach pobrania, przy czym zamówienia.
 3. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie http://www.sklep.coniveo.pl/warunki-dostawy
 4. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.
 5. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy.
 6. Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na paragonie lub fakturze VAT, wystawionej przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl.
 7. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy sklep.cpniveo.pl telefonicznie lub wysyłając e-mail na adres sklep|coniveo.pl| |sklep|coniveo.pl 
 8. W przypadku, kiedy zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta za pobraniem, a Klient odmawia przyjęcia zamówionych towarów, nie jest on (Klient) zwolniony z pokrycia kosztów wysyłki zamówionych towarów.
 9. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego sklep.coniveo.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie (Klient).


§8. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy sklep.coniveo.pl, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres sklep.coniveo.pl lub fax na numer 22 813 98 72 lub listownie na adres:
 2. Coniveo
  ul. Białostocka 7
  03-741 Warszawa
 3. W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl, sklep sklep.coniveo.pl odbiera towar od Klienta na własny koszt (Klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany). Do odesłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego, jeśli został sporządzony.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
   

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.
  Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Coniveo
  ul. Białostocka 7
  03-741 Warszawa
  Faksem na numer: 22 813 98 72
  Mailem na adres: sklep@coniveo.pl
 2. Odstąpienie od umowy nie dotyczy zakupu towarów nieprefabrykowanych (produktów ciętych – wykładziny, sztuczna trawa, taśma antypoślizgowa), które zostały ucięte według specyfikacji Klienta na jego indywidualne zamówienie.
 3. Odstąpienie od umowy nie dotyczy zakupu towarów wyprzedażowych.
 4. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN.
 5. Towar należy odesłać na adres:
  Coniveo
  ul. Białostocka 7
  03-741 Warszawa
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep internetowy sklep.coniveo.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar został odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  Sklep internetowy sklep.coniveo.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§10. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim na podstawie niniejszego Regulaminu i podlega prawu polskiemu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www.sklep.coniveo.pl/  w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 3. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2016 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia. Do umów zawartych przed 20.05.2016 r. ma zastosowanie regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy.
 5. Sklep internetowy sklep.coniveo.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www.sklep.coniveo.pl/. Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym sklep.coniveo.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy sklep.coniveo.pl zamówienia.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/, w zakładce - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.